คำขวัญของอำเภอนาแก

ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
ตั้งอยู่  เลขที่ 88  หมู่ที่  7  บ้านสร้างติ้ว ตำบลนาแก อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 48130


ประวัติอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
           บริเวณพื้นที่อำเภอนาแก เดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชนโบราณมาก่อน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น พระธาตุศรีคุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก ซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่กุดลุงซุง บ้านดอนคราม หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลืองใบเสมาหิน ที่ขุดพบในที่ต่างๆ ในอำเภอนาแก ไม่น่าเชื่อว่าชุมชนเหล่านี้ จะมีอายุร่วมสมัยกับเมืองสกลทวาปี หรือเมืองศรีโคตรบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าชุมชนแห่งนี้ คือ ที่ตั้งเมืองกบิล และเมืองกบิลได้ล่มสลายไป เพราะถูกข้าศึกโจมตี

           จนกระทั่ง พุทธศักราช 2467 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จขึ้นครองราชได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศลาว เนื่องจากเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ คิดกบฎ ตีตัวออกห่างจากกรุงรัตนโกสินทร์  จึงไ้ด้มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าเมืองต่างๆ โดยเฉพาะหัวเมืองฝ่ายใต้ และได้กำจัดผู้คนที่ไม่ใช่พวกของตนออกไป แล้วแต่งตั้งคนที่ไว้วางใจเป็นเจ้าเมืองแทน จึงเป็นเหตุให้มีคนเป็นจำนวนมากอพยพหนีภัยจากประเทศลาว ข้ามน้ำโขงเข้ามาอาศัยอยู่ฝั่งไทย ในการอพยพครั้งนั้น  ได้มีผู้อพยพจำนวนหนึ่ง อพยพมาจากเมืองวัง นำโดย ตาผา ตาผุย ตาโสมแผ้ว ตาเพ็ง ตาหล้า ตาพรม และมีเพียอูดเป็นหัวหน้าใหญ่ (คำว่า" เพีย " ไม่ใช่ชื่อคน แต่เป็นบรรดาศักดิ์ของประเทศลาวในสมัยนั้น) ได้พาผู้คนจำนวนหนึ่งข้ามน้ำโขงเข้ามาฝั่งไทย เพื่อแสวงหาที่อยู่ใหม่ที่ปลอดภัย ครั้นมาถึงทำเลแห่งหนึ่ง  ซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์และมีที่ดอน เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน สร้างบ้านแปลงเมือง จึงได้ตกลงใจ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในทำเลแห่งนั้น (ปัจจุบัน คือบ้านต้นแหน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก) แต่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้คับแคบ ผู้อพยพส่วนหนึ่งจึงได้เดินทางไปหาที่อยู่แห่งใหม่ จนมาพบบึงใหญ่ ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปี และรอบๆ บึง มีที่ดอนบริเวณกว้างขวางและทางทิศตะวันออกของบึง ก็มีพระธาตุโบราณอยู่องค์หนึ่ง ซึ่งก่อด้วยศิลาแดงและในที่ำำำไกลจากพระธาตุโบราณ ปรากฎว่ามีเมืองโบราณอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หอคุณ" ผู้อพยพเหล้านั้นเห็นเป็นนิมิตรมงคล จึงได้ตั้งหลักปักฐาน ณ ที่แห่งนี้ สืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน (หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก) ส่วนบึงที่พบนั้น ก็คือ บริเวณหลังโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ปัจจุบัีนนี้ได้ตื้นเขินหมดแล้ว ส่วนพระัธาตุโบราณที่พบ ชาวบ้านได้เรียกขานว่า "พระธาตุสีคุณ" เพราะอยู่ใกล้กับหอคุณ แต่ได้เรียกขานต่อๆ กันมากลายเป็น "พระธาตุศรีคุณ" จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากบริืเวณรอบๆ บึงมีต้นสะแกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "บึงแก" แล้วเรียกต่อกันมากลายเป็นนาแก จนถึงปัจจุบัน

         คณะผู้นำในการอพยพครั้งนั้น ได้แก่ ตระกูลโสมแผ้ว วงศ์ตาหล้า เชื้อดวงผุย เชื้อคำเพ็ง วงศ์ตาผา วงศ์พรม วงค์หลวงอุด ในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อประชาชนหนาแน่นมากขึ้น ทางราชการจึงได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอนาแก โดยมีหลวงพิทักษ์พนมเขต เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอนาแก เมื่อปีพุทธศักราช 2456 และมีหลวงชาญยุทธกิจ (กา เต โช) เป็นนายอำเภอคนแรก


ประวัติและข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
           องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 มีพื้นที่ประมาณ 15,962.5 ไร่ (ประมาณ 25.54 ตารางกิโลเมตร) ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างติ่ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 500 เมตร ห่างจากอำเภอนาแกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม ไปทางทิศใต้ 69 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอ – จังหวัด ประมาณ 1 ชั่วโมง
            องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกมีพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบทุ่งนาลาดไปทางทิศเหนือจดลำน้ำก่ำ มีลำห้วยหว้าน ลำห้วยยาง ลำห้วยศรีคุณไหลผ่าน เขตพื้นที่มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูฝนบางปีจะมีฝนตกชุก ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ โดยตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด เพราะติดแนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม
            จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก รูปแบบเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11,12 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก รูปแบบบางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 มีประชากรในเขตจำนวน 4,258 คน แยกเป็น ชาย 2,136 คน หญิง 2,122 คน มีจำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ทั้งหมด 1,292 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2555 จากสำนักทะเบียนอำเภอนาแก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน ที่นี่...
               ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกถั่วลิสง ข้าวโพด ปลูกพริกเอาเมล็ดส่งโรงงาน บางส่วนทำอาชีพปลูกยางพารา ปลูกยูคาลิปตัสและเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต้น ในเขตพื้นที่ อบต.นาแก มีสถานศึกษาในสังกัด อบต.นาแก จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นแหน (ราษฎรณ์ต้นแหนฯ), โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย (กัลญาโนอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านนาป่งคอง และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างติ่ว และมีวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
88 บ้านสร้างติ้ว หมู่ 7  ต.นาแก  อ.นาแก  จังหวัดนครพนม 48130

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
เลขที่ 88 หมู่ 7 บ้านสร้างติ้ว ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooประมวลภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก